Клинична пътека

Клиника/отделение, в което ще се осъществява дейността

001. Стационарни грижи при бременност с повишен риск

Отделение по акушерство и гинекология

002. Пренатална инвазиниа диагностика на бременността и интензивни 1рижи при бременност с реализиран риск – без отчитане на случаи с диагностични процедури **75.1(16600-00), **75.33(16606- 00;90487-00) и ** 75.35 (16603-00) Отделение по акушерство и гинекология

Отделение по акушерство и гинекология

003. Оперативни процедури за задържане на бременност

Отделение по акушерство и гинекология

004.1. Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г. с. вкл.

Отделение по акушерство и гинекология

004.2. Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г. с.

Отделение по акушерство и гинекология

005. Раждане

Отделение по акушерство и гинекология

006. Грижи за здраво новородено дете

Отделение по неонатология

007. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

Отделение по неонатология

009. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

Отделение по неонатология

016. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

Отделение по кардиология

017. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания – без пациенти па възраст под 18 години

Отделение по кардиология

018. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация – без пациенти на възраст под 18 голини

Отделение по кардиология

020. Интервениионално лечение и свързани е него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по кардиология

025. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване – без пациенти па възраст пол 18 години

Отделение по кардиология

026. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

Отделение по кардиология

027. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

Отделение по кардиология

028. Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевапия на ST сегмент с интервенционално лечение

Отделение по кардиология

029. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по кардиология

030. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност е механична вентилация – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по кардиология

031. Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит- без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по кардиология

032. Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по кардиология

033. Диагностика и лечение на ритьмни и проводим нарушения – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по кардиология

036. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик – без пациенти па възраст под 18 години

Отделение по кардиология

037. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик – без пациенти па възраст под 18 години

Отделение по кардиология

050. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – без пациенти на възраст пол 18 години

Отделение по неврология

052. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по неврология

053. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив – без пациенти па възраст под 18 години

Отделение по неврология

054. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

Отделение по неврология

056. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси. полиневропатия и вертеброгеннн болкови синдроми

Отделение по неврология

060. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък – без пациенти на възраст пол 18 години

Отделение по неврология

061. Диагностика и лечение на мултипленна склероза – без пациенти на възраст под 18 1одини

Отделение по неврология

062. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по неврология

063. Лечение на епилептичен статус

Отделение по неврология

064.1. Диагностика и лечение на миастепня гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 г.

Отделение по неврология

065. Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация- без отчитане на случаи мри пациенти на възраст до 28-ии ден от раждането

Отделение по неврология

066. Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация – без отчитане на случаи мри пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането

Отделение по неврология

067. Диагностика и лечение на паркннеонова болест

Отделение по неврология

068. Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт – без пациенти па възраст пол 18 години

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

069. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт- без пациенти на възраст пол 18 години

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

070. Диагностика и лечение на болест па Крон и улцерозен колит – без пациент на възраст под 18 години и без отчитане на случаи по процедура(88.74,30668-00)

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

071. Диагностика и лечение па заболявания на тънкото и дебелото черво – без пациенти на възраст пол 18 години и без отчитане па случаи но процедура(88.74,30668-00)

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

072. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

072. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по хирургия

074. Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

074. Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по хирургия

075. Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) – без пациенти на възраст под 18 години

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

076. Диагностика и лечение па хронични чернодробни заболявания – без пациенти на възраст под 18 години и без отчитане на дейности по т.4, т.9, т.10 от блок II „Индикации за хоспитализация и лечение“

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

078.1. Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

Отделение по вътрешни болести/гастроентерология

089.1. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 1 8 години

Отделение по ревматология

090.1. Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при липа над 18 години

Отделение по ревматология

091. Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

Отделение по ревматология

106.1. Диагностика и лечение на токсикоалергични реакции при лица над 18 години

Отделение за анестезиология и интензивно лечение

113.1. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

Отделение по неврология

113.1. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието О! периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

Отделение но ушно-носно- гърлени болести

113.2. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

Отделение по неврология

113.2. Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

Отделение но ушно-носно- гърлени болести

114. Интензивно лечение ма коматозни състояния, неиндицирани от травма

Отделение за анестезиология и интензивно лечение

115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани прав ми

Отделение за анестезиология и интензивно лечение

124. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

Отделение по Хирургия/съдова хирургия

126. Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпахектомии)

Отделение по хирургия/съдова хирургия

127. Консервативно лечение на съдова недостатъчност

Отделение по Хирургия/съдова хирургия

129. Оперативно лечение при варикозна болести усложненията

Отделение по хирургия

130. Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

Отделение по офталмология

131. Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

Отделение по офталмология

133. Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперформативни травми

Отделение по офталмология

134. Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

Отделение по офталмология

138. Оперативно лечение на заболявалия в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

Отделение по ушно-носно- гърлени болести

139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

Отделение по ушно-носно- гърлени болести

140. Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

Отделение по ушно-носно- гърлени болести

158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

160. Нерадикално отстраняване ма матката

Отделение по акушерство и гинекология

162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняваме на болестни изменения ма женските полови органи

Отделение по акушерство и гинекология

163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи – без отчитане на случаи по процедура 71.71 при деца под 9 годишна възраст

Отделение по акушерство и гинекология

164. Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената – без отчитане на случаи по процедура 70.9 при деца под 9 годишна възраст

Отделение по акушерство и гинекология

165. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

Отделение по акушерство и гинекология

166. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

Отделение по акушерство и гинекология

169. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

Отделение по акушерство и гинекология

170. Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

Отделение по акушерство и гинекология

173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

Отделение по хирургия

175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

Отделение по хирургия

177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

Отделение по хирургия

179. Оперативни процедури върху апендикс- без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

180. Хирургични интервенции за затваряне на стома – без отчитане на планови операции до 9 годишна вьзраст

Отделение по хирургия

181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст и всички планови операции за вродени малформации на деца до 18 годишна възраст

Отделение по хирургия

182. Оперативни процедури при хернии -без отчитане на планови операции и операции за вродени хернии на лена до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

Отделение по хирургия

184. Конвенционална холецистектомия – без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

186. Оперативни процедури върху екстрахепаталннте жлъчни пътища-без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест – без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – без отчитане на планови операции до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

191.1. Оперативни процедури върху далака при липа над 18 години

Отделение по хирургия

192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции – без отчитане на случаи до 18 годишна възраст

Отделение по хирургия

193. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1- без отчитане на планови операции на деца до 9 годишна възрасти без отчитане на процедури с колове 92.21; 92.29

Отделение по хирургия

194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – без планови операции и операции за вродени малформации на деца до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

195. Оперативно лечение при остър перитонит – при пациенти до 18 годишна възраст само в условия па спешност

Отделение по хирургия

196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – при пациенти до 18 годишна възраст само в условни на спешност

Отделение по хирургия

197. Консервативно лечение при остри коремни заболява пия – без пациенти ма възраст до 18 години

Отделение по хирургия

199.1. Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания – без отчитане на операции на деца до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания – без отчитане на операции на дена до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

200. Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

Отделение по хирургия

202. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – без отчитане на планови операции на дена до 9 годишна възраст

Отделение по хирургия

204. Тежка черепно-мозъчна травма – без отчитане па пациенти по 18 годишна възраст оперативно лечение

Отделение по хирургия

205. Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение без от мигане на операции на пациенти до 18-годишна възраст

Отделение по хирургия

208. Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

Отделение по хирургия

209. Хирургично лечение при травма на главата – без отчитане на операции на пациенти до 18-годишна възраст

Отделение по хирургия

210. Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

Отделение по хирургия

219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност – в условия па спешност само за кодове по МКБ-9 КМ: 78.15; 78.17: 78.18; 78.55; 78.56; 78.57; 78.58: 78.65; 78.66; 78.67; 78.68; 79.09; 79.15; 79. J 6: 79.26; 79.27; 79.37; 7939; 79.S6; 79.65; 79.66: 79.75; 79.76; 83.64; 84,11; 84.12.

Отделение по ортопедия и травматология

227. Оперативни процедури по лицево- челюстната област със среден обем и сложност

Отделение по ушно-носно-гърлени болести

228. Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

Отделение по ушно-носно-гърлени болести

229. Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната  област

Отделение по ушно-носно-гърлени болести

232. Хирургично лечение на изгаряния на площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 %  при деца

Отделение по хирургия

235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) – без отчитане на операции при деца до 5-годишна възраст

Отделение по хирургия

235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) – без отчитане на операции при деца до 5-годишна възраст

Отделение по ортопедия и травматология

254. Продължително лечение и ранна ре хабилитация след острия стадий на исхемичем и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

Отделение по неврология

255. Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции – без пациенти на вьзраст под 18 годишна възраст

Отделение по кардиология

256. Продължително лечение и ранна реабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми та здравето

Отделение по хирургия

257. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативио състояние

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

258. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

259. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

260. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

262. Физикална терапия и рехабилитация на болест на централна нервна система

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

263. Физикална терапия и рехабилитация при болести па периферна нервна система

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

264. Фичикална терапия и рехабилитация след преживян стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

265. Фичикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Отделение по рехабилитация и физиотерапия

999. Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура