Новина

От 1.06.2011г. „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД започна изпълнението на проект ЗМС-02-18/01.06.2011 г. „Повишаване на конкурентоспособността на „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност”, операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти, финансиран по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът предвижда внедряване и сертификация на Система за управление на качеството и информационната сигурност в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005, както и доставка и инсталиране на оборудване за постигане на съответствие с изискванията на стандартите. С изпълнението на проекта ще се подобри ефективността на процесите в компанията и ще се осигури надеждна IT инфраструктура и ефективен контрол върху обработката и съхраняването на фирмената информация и потребителите. Предвижда се внедряването на мерки за контрол на достъпа и обезопасяване на оборудването, за да се предотврати излагането на риск на информационните активи. Успешното внедряване и сертифициране по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 ще повиши доверието в клиентите и партньорите на компанията.

Този документ е създаден по проект ЗМС-02-18/01.06.2011 г. „Повишаване на конкурентоспособността на „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност” Бенефициент: „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.