Новина

В резултат на реализирания от „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД проект ЗМС-02-18/01.06.2011 г. „Повишаване на конкурентоспособността на „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност”, в лечебното заведение са внедрени и сертифицирани Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 и Система за управление на информационната сигурност, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 27001:2005.

С изпълнението на проекта се подобри ефективността на процесите в организацията като се осигури надеждна IT инфраструктура и ефективен контрол върху обработката и съхраняването на информацията.

Успешното внедряване и сертифициране по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 повиши доверието на пациентите и партньорите към лечебното заведение.

Този документ е създаден по проект ЗМС-02-18/01.06.2011 г. „Повишаване на конкурентоспособността на „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност” Бенефициент: „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Групова практика за първична медицинска помощ –Сливен” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.