BG-Сливен
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов”, № 5, За: д-р Пенко Пенков, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044/618 502
Място/места за контакт: ул. “Димитър Пехливанов”, № 5
Интернет адрес/и:www.mbalhd.com
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: griupovapraktika@gmail.com

Адрес на профила на купувача:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: доставка

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 18110000

Описание:

1. Обособена позиция № 1 – „Работно облекло и лични предпазни средства”:

Група № І – Дамски престилки с къс и дълъг ръкав, мъжки престилки дълъг ръкав, панталон с колан и джоб
Група № ІІ – Дамски и мъжки туники с къс и дълъг ръкав и панталони
Група № ІII – Дамски и мъжки елеци и медицински халати
Група № IV – Медицински работни обувки
Група № V – Зимна шуба и зимни работни обувки
Група № VІ – Ръкавици и маски за еднократна употреба


2. Обособена позиция № 2 – „Очила на лекари и медицински сестри за работа с компютър ”:

Група № І – Очила на лекари и медицински сестри за работа с компютър

Обществената поръчка включва доставка на работно облекло и лични предпазни средства по видове и количества, посочени в Приложения № 4.1 и 4.2, представляващи неразделна част от настоящата документация.
Участниците следва да представят към офертата мостри на всеки предлаган продукт и по двете обособени позиции. Участникът по обособена позиция № 2 следва да извърши и здравна консултация на служителите на възложителя за определяне на необходимостта и конкретните показатели на диоптъра на очилата за всеки от служителите.

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 – „Работно облекло и лични предпазни средства”:

Група № І – Дамски престилки с къс и дълъг ръкав, мъжки престилки дълъг ръкав, панталон с колан и джоб
Група № ІІ – Дамски и мъжки туники с къс и дълъг ръкав и панталони
Група № ІII – Дамски и мъжки елеци и медицински халати
Група № IV – Медицински работни обувки
Група № V – Зимна шуба и зимни работни обувки
Група № VІ – Ръкавици и маски за еднократна употреба

Прогнозна стойност по обособена позиция № 1 – 42 226,00 лв. без ДДС.

2. Обособена позиция № 2 – „Очила на лекари и медицински сестри за работа с компютър ”:

Група № І – Очила на лекари и медицински сестри за работа с компютър

Прогнозна стойност по обособена позиция № 2 – 10 120 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 52 346,00 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: “Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов”, № 5,

NUTS: BG 342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изпълнителят следва да отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Финансови изисквания : Участниците в процедурата следва да имат оборот от продажба на облекло и/или лични предпазни средства в размер на мининум 150 000лв. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) когато участват и по двете обособени позиции. Когато участват само по Обособена позиция № 1 участниците в процедурата следва да имат оборот от продажба на облекло и/или лични предпазни средства в размер на мининум 120 000лв. (сто и двадесет хиляди лева) без ДДС през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.). Когато участват само по Обособена позиция № 2 участниците в процедурата следва да имат оборот от продажба на диоптрични очила в размер на мининум 30 000лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.). За доказване на икономическото и финансовото си състояние участникът трябва да представи следните документи:

- информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, под формата на справка – декларация (свободен текст).

Изисквания за технически възможности:
За доказване на техническите си възможности, участникът трябва да представи следните документи:

При участие за обособена позиция № 1:
- списък на договори за доставка на облекло и/или лични предпазни изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (свободен текст).

При участие по обособена позиция № 2:

- заверено от участника копие от удостоверение или друг документ, издадено от съответната РЗИ за вписване от участника на обект с обществено предназначение „оптика” с правото да осъществява следните дейности:
- продажба на очила и материали за очна оптика
- изработка на очила, ремонт и корекция на рамки
- здравна консултация по проблемите на зрението
При участие и по двете обособени позиции се представят посочените и за двете документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Подробно описание на реда за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците се съдържа в Методика за оценка и класиране на предложенията на кандидатите за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Проект „Подобряване условията на труд на работещите в “Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен” ООД, по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-02-09001, по ОП”Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”. Публичната покана е публикувана на интернет-страницата на АОП, документацията за обществената поръчка може да се закупи от деловодството на “Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен” ООД. Срока за закупуване на документите е срока за получаване на офертите.. Офертите трябва да отговарят на изискването на чл. 101в от ЗОП. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на на “Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен” ООД, гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов”, № 5. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26.08/2014 16:00

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ Подобряване условията на труд на работещите в „Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен” ООД