Групова практика (GP)


“ ГППМП – Сливен “ ООД, представлявано от Д-р Галина Христова Пенкова


Груповата практика е създадена през 2000г, след приемането на Закона за лечебните заведения. През същата година е сключен договор с НЗОК. Лечебното заведение обслужва над 28000 души, пациенти от област Сливен.

Списък на лекарите, изпълняващи основен пакет "Първична извънболнична помощ":
Име Специалност Кабинет
Д-р Галина Христова Пенкова Детски болести 107/108
Д-р Елена Атанасова Чокалиева Вътрешни болести 101

Работят със следния нает персонал:
Име Специалност Кабинет
Д-р Свилен Станчев Станчев Специализира вътрешни болести 103
Д-р Милен Пенков Пенков Специализира очни болести 112
Д-р Пенка Ганева Димова Анестезиология и реанимация 101
Д-р Донка Петкова Узунова Специализира неонатология 105
Д-р Севим Йълмаз Бекир Специализира акушерство и гинекология 105
Д-р Силвена Танева Шивикова Специализира трудова медицина 103
Д-р Мария Стоянова Хараламова Вътрешни болести, клинична хематология с. Градец
Д-р Стоянка Желева Турлакова Обща медицина 104
Д-р Денислав Мерджанов Башев Специализира хирургия 105
Д-р Кольо Русев Панайотов Обща медицина 112
Д-р Александър Иванов Александров - 112
Д-р Гергана Пенкова Пенкова - -

Към Групова практика е изградена и неотложна помощ (работи извън работното време на лекарите и в празнични дни). Осигуряваме постоянен денонощен достъп на регистрираните ЗЗОЛ до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар, съгласно съществуващата нормативна уредба по следния начин: Съвместно с Д-р Стефан Панайотов , Д-р Галина Богданова , Д-р Сатиен Подора, Д-р Здравко Златанов и Д-р Диан Колев.
Консултациите ще се извършват на тел.044/618-000, 044/618-024, е–mail: gppmp_dkc@abv.bg