Имунохематологична лаборатория е разположена на втори етаж в “ДЦК-Сливен”ООД “ и изпълнява своите дейности в съответствие със „Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането“, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.

Лаборатория извършва изслдвания с направление от ОПЛ и/или специалист ,хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност  в сферата на извънболничната и болничната  медицинска помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

  • Определяне на кръвна група от системата ABO и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди, бременни жени и техните съпрузи за установяване на ABO и Rhesus несъвместимост; при медицинско за работа и по желание на пациента.
  • Определяне на други еритроцитни антигени-по желание или по лекарска преценка
  • Скрининг за антиеритроцитни антитела (Авто и изоеритроантитела)
  • на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото и преди кръвопреливане.
  • Определяне титър на антиеритроцитни антитела
  • Изследване на слаб D антиген
  • Изследване и определяне на подгрупа на А-антитела
  • Изследване при Rh несъвместимост на бременни и родилки
  • Претрансфузионни тестове за съвместимост

Лабораторията е оборудвана с нова и модерна апаратура отговаряща на изискванията за добра лабораторна практика и по стандарт “Трансфузионна хематология”.

Всички изследвания се извършват в система с гел-карти със стандартизирани тест-серуми и тест-еритроцити.

Имунохематологична лаборатория се ръководи от Началник лаборатория: Д-р Иванка Едрева
Специалист по „Трансфузионна хематология“. През 1994 г. в ВМИ –Стара Загора завършва своето висше медицинско образование със степен лекар. През 2006 г. придобива диплома с образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „ Трансфузионна хематология“.