Наименование на кабинета

Специалист

Кабинет №

Етаж

Дейност

Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Евгени Режев

208

2

Предоперативна анестезиологична консултация

Акушерство и гинекология

Д-р Иван Радков

214

2

Извършват акушеро-гинеколкогични прегледи, аспирационна ендометриална биопсия, инцизия на млечна жлеза, колпоскопия с прицелна биопсия, 3D ехография на бременни

Гастроентерология

Д-р Геника Дахтерова

218

2

Д-р Тодор Бакалов

218

2

Извършват се прегледи на пациенти и пакет специализирани медицински дейности. Ехография на коремни и ретроперитонеални органи.

Детски болести

Д-р Стела Кръстева

205

2

Д-р Юлия Минчева

205

2

Извършват се прегледи на пациенти под 18 години, детска абдоминална ехография по профили на коремни органи, трансфонтанелна ехография

Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Гасан Фарах

212

2

Извършва обучение на болни със захарен диабет, интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите, антропометрична оценка на затлъстяването, интерпретация на резултати от остеодензитометрия, Ехография на щитовидна жлеза.

Кардиология

Д-р Хасанова

216

2

Д-р Орлин Радев

216

2

Д-р Ивелина Вълчева

216

2

216

2

Извършват се прегледи на пациенти със заболявания на сърдечносъдовата система, ехокардиография,доплерова сонография, доплерова сонография на периферни съдове, доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза, сърдечно-съдов срес тест с натоварване.

Кожни и венерически болести

Д-р Иванчо Найденов

213

2

Извършват се прегледи на пациенти с кожни заболявания, локално обезболяване, кюретиране на кожни лезии, електрокоагулация на кожни придатъци

Нервни болести

Д-р Таня Борисова

217

2

Д-р Пенко Пенков

108

1

Д-р Весела Григорова

217

2

Д-р Гергана Александрова

217

2

Извършват се прегледи на пациенти със забоялвания на централната и периферна нервна система, Електромиография, Електроенцефалография.

Нефрология

Д-р Валерия Спасова

208

2

Извършват се прегледи на пациенти с бъбречни заболявания. Ехография на бъбреци и коремни органи.

Очни болести

Д-р Милен Пенков

219

2

Д-р Александър Александров

219

2

Извършва се пълен офталмологичен преглед с измерване на очно налягане, изследване на периферно зрение посредством последно поколение периметър, скенер на очи на водещата марка ZEISS

Пулмология

Д-р Емануил Вичев

210

2

Извършва се вземане на материал за микробиологично изследване, определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем , спирометрия, туберкулинова проба на Манту, прегледи на пациенти с белодробни заболявания.

Съдова хирургия

Д-р Денислав Башев

210

2

Извършват се преглед на пациенти със съдови заболявания както и доплер-сонография.

Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Кръстьо Кръстев

207

2

Д-р Джулия Вълканова

207

2

Извършват се амбулаторни профилактични прегледи на УНГ пациенти, както и първоначална диагностика на УНГ заболявания, пункция и аспирация, максиларен синус, вземане на биопсичен материал от нос, инцизия на тонзиларни и перитонзинални абцеси.

Хирургия

209

2

Д-р Влайо Чернев

209

2

Извършват се всички хирургични манипулации, пакет специализирани медицински дейности, както и вземане на биопсичен материал от гръд, вземане на биопсичен материал от лимфен възел, инцизия на гръдна жлеза.