Патологоанатомична лаборатория е разположена в сутерена на сградата на „МБАЛ Х.Димитър”ООД и е неизменна част от структурата на “ДКЦ-Сливен” ООД.

Лабораторията се състои от две структурни звена: биопсичен сектор и некропсичен сектор/морга/. На клиничните отделения в болницата са предоставени Стандарти за вземане на решение за извършване на биопсично изследване; за приемане, идентификация, лабораторна обработка, биопсичен отговор,изпращане на резултат; за извършване на патоанотомични аутопсии на починали в болницата пациенти. Лабораторния комплекс разполага с помещение (хистотека) за съхраняване на изготвените материали и помещение за съхранение на резервните материали и картотека за медицинските документи. Възможност за извършване на патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури, изисквани от стандарта (хистологично, микробиологично, цитологично изследвание; проби за вирусологично, химично изследване и др.). При изготвяне на резултатите от биопсични изследвания на тумори извършени в патоанатомична лаборатория Началникът на лабораторията задължително описва стадия на тумора на системата TNM.
Лабораторията работи по утвърден Медицински стандарт по клинична патология,като са разработени диагностични алгоритми и технически фишове. Лабораторията изпълнява всички правила за общо функциониране на болницата, в т.ч. документооборот, ред за снабдяване с консумативи, изправност на техниката и апаратурата и др.

Лабораторните помещения са две, в които се извършват текущи лабораторни дейности. Едното е приспособено за приемане на пристигащите от операционните хирургични материали за биопсично изследване. Във второто помещение се извършват последващите, характерни за този вид лабораторни изследвания дейности и обработки, в т.ч. изработване на парафинови блокчета, хистологични и цитологични препарати.

Лабораторията извършва изслдвания с направление от ОПЛ и/или специалист ,хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД,след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

В Патологоанатомична лаборатория  на  “ДКЦ-Сливен” ООД се извършват всички задължителни медицински дейности за структура по клинична патология на областно ниво:

 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрир)
 • Цитологични изследвания.
 • Цитологично изследване (цитонамазка) на спонтанно отделени материали.
 • Цитологично изследване (цитонамазка) от лаважна течност.
 • Цитологично изследване (цитонамазка) от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ.
 • Биопсично изследване.
 • Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия.
 • Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло.

Патологоанатомична лаборатория разполага със следната апаратура:

 • Инкубатор /термостат/ AL 01-06-Adventage Lab
 • Криостат Leiid CM 1510S-замразяващ микротом
 • Тъканен процесор Leica tp1020/хистокинет
 • Шейнов микротом TYP Slide 2002
 • Водна баня/вана за разстилане на парафин/ LEICA HI 1210.
 • Микроскоп-Leica-DM 1000 и парафинов диспенсър

Началник лаборатория: Д-р Станислав Стоянов
Специалист „Патологоанатом“. През 1982 г. във МА – София завършва своето висше медицинско образование със степен лекар. През 1990 г. придобива диплома с образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „Патологоанатомия“.Притежава сертификати  : „Съвременни аспекти в морфологичната диагностика на карцином на гърдата на стомаха и други локализации“, „Ендокринна патология, патология на женската полова система, цитопатология, интраоперативна морфологична диагностиа,вария“, „Съвременни аспекти в морфологичната диагностика на карцином на гърдата, карцином на стомаха и други локализации“, „Биопсична диагностика на заболяванията на женската полова система“, „Карцином на простатна жлеза“, „Биопсична диагностика на туморите на храносмилателната система, панкреаса и черния дроб“, „Морфогенеза на туморната прогресия.Морфологична диагноза на иглени и ендоскопски биопсии“, „Хепатология и лимфопатология“, „Основи на туморната диагностика“, „Колоректален карцином“, „Цитодиагностика“, „Социално значими ракови заболявания“, „Диагностичен семинар по дермопатология“  и „Андрагогия/обучение на обучители-методика на обучението на специализанти в системата на здравеопазването“.

Лаборант – Румяна Цонева