Отделението по „Неонатология“ е разположено на трети етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД.
Отделението разполага с 13 броя стаи и 18 легла от които 4 за интензивни грижи.
Годишно в отделението се раждат над 700 бебета.
Неонатологично отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен е специализирана структура за осигуряване на адекватна кардио-пулмонална адаптация на новороденото, своевременна и съвременна първична ресусцитация на рисковите новородени деца, рутинни грижи за новородените деца, ранна диагностика на нозологичните категории, влизащи в обема на медицинската специалност „Неонатология”.

В отделнието се полагат грижи за новородените деца като се стимулира непрекъснатият 24-часов контакт между майка и дете, под контрола на специалисти, осъществяват се беседи и практически съвети на родители и близки относно начина на отглеждане, техника на кърмене и всекидневно се дава информация на достъпен език за здравословното състояние на бебето. Приоритет на целия персонал е стимулиране на естественото хранене на новороденото – най-добрият избор за качественото развитие на детето!

Отделението по „Неонатология“ разполага с:

  • 4 кувьоза от най-ново поколение
  • 18 подвижни бебешки кушетки
  • Монитори
  • лампи за фототерапия
  • инфузионни помпи
  • централна аспирация
  • кислородно подаване

Началник отделение : Д-р Стела Пенчева Кръстева
Специалист „Детски болести“. През 1979 г. завършва висше медицинско образование със степен лекар, през 1986 г. успешно защитава магистратура по специалността „Детски болести“. През 1991 г. придобива удостоверение след изкаран курс по „Неонатология“,1992 г. – Съвременна диагностика и терапия в неонатологията, 1993 г. – Интензивна терапия на новороденото, 1996 г. – Трансфонтанелна ехография и Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум; 2000г. – Първична и продължителна дихателна реанимация на новороденото,2006 г. – Трансфонтанелна ехография ниво В; 2008г. – Продължителна дихателна реанимация – принципи и новости в апаратната вентилация-категория В; 2012 г. – Инетнзивна терапия в неонатологията,

Екип:
Д-р Стела Кръстева – Специалист „Детски болести“
Д-р Юлия Мичева – специалист „Детски болести“ от 1985 г. , Удостоверение за преминато обучение по „Неонатология“ категория В
Д-р Димитър Симитчиев

Старша медицинска сестра: Диана Кинчева