Отделение „Кардиология“ е с III ниво на компетентност по медицински стандарт „Кардиология“.

Осъществява дейност по: обща кардиология, кардиологично интензивно лечение на сърдечносъдовите заболявания и техните усложнения, контрол върху критични нарушения на хемодинамиката,  неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология.

В отделението по конвенционална и инвазивна кардиология се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: селективна коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове функционална оценка на всички регистрирани при ангиография съдови стенози чрез FFR методика  дясна сърдечна катетеризация, пулмоангиография, тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм,  периферна ангиопластика и стентиране, имплантиране на временни електрокрдиостимулатори (пейсмейкъри).

В сектора по неинвазивна диагностика се извършват всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, трансторакална ехокардиография, трансезофагeална ехокардиография (ТЕЕ), стрес ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове.

Отделение „Кардиология“ разполага с 52 легла, 10 от които са в интензивния кардиологичен сектор. Капацитетът на отделението се определя основно от тези параметри и от възможността за работа в катетеризационната лаборатория, която осигурява 24-часово разположение за интервенционално лечение на миокарден инфаркт и остри коронарни синдроми.

Всяка болнична стая има самостоятелен санитарен възел, интернет и телевизия.

Сектор „Инвазивна кардиология“ разполага с  2 ангиографски апарата на  водещия производител „Сименс“.

Апаратите са с високо качество на образа и предлагат широки възможности за извършване на ангиография, режим дигитална субстрация с детайлна информация при интервенции в областта на главата, торакса и крайниците. Софтуерът позволява прецизни измервания и анализ на изследваните органи и системи, а апаратурата за следене параметрите на кръвоносната система (т.нар. хемодинамична мониторна система) дава детайлна информация за състоянието на пациента и увеличава диагностичните способности на целия комплекс. Хемодинамичният модул позволява измервания на налягане в различни сърдечни кухини и артериални и венозни съдове, спомагащи в диагностиката на клапната сърдечна патология. Ангиографите притежават специална технология за намаляване на радиацията и предпазване на пациента от облъчване.

Кардиологичното отделение  работи  с нови версии  ехографски апарати на висококвалифицираните марки General Electric (GE), Philips, SAOTE, Siеmens, които позволяват трансторакално и трансезофагеално изследване на сърцето. С тях кардиолозите от МБАЛ „Хаджи Димитър“  извършват прецизна неинвазивна диагностика на сърдечносъдовата система за установяване на вродени и придобити сърдечни и съдови болести.

Началник отделение
Д-р Костадинка Блецова
Специалист „Кардиология“, „Ехокардиография

Началник сектор „Инвазивна кардиология“
Д-р Орлин Радев

Специалист „Кардиология“ и „Инвазивна кардиология“

Д-р Радослав Борисов
специалист „Кардиология“ и „Инвазивна кардиология“

Д-р Ажда Хасанова
специалист „Кардиология“

Д-р Георги Ангелов
специалист „Кардиология“

Д-р Даниел Камара
специалист „Кардиология“

Д-р Ивелина Вълчева
специалист „Кардиология“

Д-р Николай Жуков
специалист „Кардиология“

Д-р Пламена Камара
специалист „Кардиология“

Д-р Соня Вълева
лекар

Д-р Мехмед Чолаков
специализант

Д-р Даниел Калинов
специализант

Доц. д-р Валери Гелев
консултант

Петя Пеева
ст. мед. сестра

Д-р Ивайла Желева – Кючукова
консултант

Д-р Момчил Маринов
консултант

Кардиология със сектор Инвазивна кардиология