Имунохематологична лаборатория е разположена на II етаж в “ДЦК – Сливен” ООД и изпълнява дейностите си в съответствие със „Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането“, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.
Лабораторията извършва изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист, хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента по регламентирано заплащане.

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени онлайн в сайта на лечебното заведение с получени от регистратурата парола и потребителско име.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност в сферата на извънболничната и болничната медицинска помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

  • Определяне на кръвна група от системата ABO и Rhesus – на пациенти и здрави хора, бременни жени и техните съпрузи за установяване на ABO и Rhesus несъвместимост; при медицинско удостоверение за работа и по желание на пациента.
  • Определяне на други еритроцитни антигени – по желание или по лекарска преценка
  • Скрининг за антиеритроцитни антитела (Авто и изоеритроантитела)
    на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото и преди кръвопреливане.
  • Определяне титър на антиеритроцитни антитела
  • Изследване на слаб D антиген
  • Изследване и определяне на подгрупа на А – антитела
  • Изследване при Rh несъвместимост на бременни и родилки
  • Претрансфузионни тестове за съвместимост

Лабораторията е оборудвана с нова и модерна апаратура според изискванията за добра лабораторна практика и по стандарт “Трансфузионна хематология”.
Всички изследвания се извършват в система с гел-карти със стандартизирани тест-серуми и тест-еритроцити.

Началник лаборатория
Д-р Иванка Едрева
Специалист „Трансфузионна хематология“

Мария Зарова
лаборант

Имунохематологична лаборатория