МБАЛ ”ХАДЖИ ДИМИТЪР” ООД ГР.СЛИВЕН, на основание  Заповед № РД-19-5/04.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 т.1, чл.17, ал.3 и ал. 5 и чл.47б от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  ОБЯВЯВА КОНКУРС за лекари специализанти на места финансирани от държавата, считано от 08.09.2023 г.:

 

           Лекари, специализанти :

 

 1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение – 1 бр.;
 2. Лекар, специализант по гастроентерелогия – 1 бр.
 3. Лекар, специализант по очни болести – 1 бр.
 4. Лекар, специализант по клинична микробиология – 1 бр.
 5. Лекар, специализант по съдова хирургия –1 бр.
 6. Лекар, специализант по клинична лаборатория – 1 бр.
 7. Лекар, специализант по обща и клинична патология – 1 бр.

 

 

Конкурсът ще се проведе по документи, чрез тест и събеседване.

 

Оценяване:

 1. Средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 4. Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови и др./

 

Класирането  на кандидатите се формира от  бал, образуван  от всеки един от тези компоненти, по следната формула:

 

Кобща = А + В + С + Д,    където

 

Кобща – крайната обща оценка на кандидата;

 

А – Средният успех от следването и от държавните изпити;

 

В – Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

 

С – Средната оценка на членовете на изпитната комисия  от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

 

Д – Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови и др./, където:

 

Д=1, когато кандидата не представи доказателства за други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността;

Д=2, когато кандидата представи доказателства за други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:

 

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”
 2. Да са членове в БЛС.

 

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец за участие в конкурса
 2. CV – BG – европейски формат/по образец/
 3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование – магистър по медицина /Академична справка/
 4. Свидетелство за съдимост
 5. Мед. свидетелство за работа
 6. Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.
 7. Удостоверение от БЛС

 

 

Време и място за подаване на документите:

 

Документите се подават в срок  от 08.09.2023г. до 08.10.2023г. вкл. в МБАЛ ”Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен, ул. ”Димитър Пехливанов” № 5,  етаж 5 , кабинет Управител, всеки работен ден от 09:00 ч до 17:00 ч.

Конкурсът ще се проведе на 10.10.2023 г. от 09:30 часа в заседателната зала на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен.

 

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността лекар, специализант се сключва, съгласно чл.68 ал.1 т.2 от КТ и Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

За контакти и допълнителна информация – тел. 044 / 618 502.

Заявление

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.