Патологоанатомичната лаборатория е разположена в сутерена на Първи блок  на „МБАЛ Хаджи Димитър”.
 
Лабораторията се състои от 2 структурни звена: 
 • биопсичен сектор
 • некропсичен сектор /морга/. 
На клиничните отделения в болницата са предоставени Стандарти за вземане на решение за извършване на биопсично изследване; за приемане, идентификация, лабораторна обработка, биопсичен отговор,изпращане на резултат; за извършване на патоанотомични аутопсии на починали в болницата пациенти. 
Лабораторният комплекс разполага с помещение (хистотека) за съхраняване на изготвените материали, помещение за съхранение на резервните материали, картотека за медицинските документи. Има възможност за извършване на патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури, изисквани от стандарта (хистологично, микробиологично, цитологично изследвание; проби за вирусологично, химично изследване и др.). При изготвяне на резултатите от биопсични изследвания на тумори, извършени в патоанатомична лаборатория, началникът на лабораторията задължително описва стадия на тумора на системата TNM.
Лабораторията работи по утвърден Медицински стандарт по клинична патология, като са разработени диагностични алгоритми и технически фишове. Лабораторията изпълнява всички правила за общо функциониране на болницата – документооборот, ред за снабдяване с консумативи, изправност на техниката и апаратурата и др. 
В лабораторията са обзаведени 2 помещения за текущи дейности. Едното е приспособено за  пристигащите хирургични материали за биопсично изследване. Във второто помещение се извършват последващите лабораторни дейности и обработки – изработване на парафинови блокчета, хистологични и цитологични препарати.
Лабораторията извършва изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист, хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента с регламентирано заплащане.
Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени онлайн в сайта на болницата с получени от регистратурата  парола и потребителско име.

В Патологоанатомична лаборатория на “ДКЦ-Сливен” ООД се извършват всички задължителни медицински дейности по клинична патология на областно ниво:

 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрир)
 • Цитологични изследвания.
 • Цитологично изследване (цитонамазка) на спонтанно отделени материали.
 • Цитологично изследване (цитонамазка) от лаважна течност.
 • Цитологично изследване (цитонамазка) от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ.
 • Биопсично изследване.
 • Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия.
 • Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло.

Патологоанатомичната лаборатория разполага със съвременна апаратура:

 • Инкубатор /термостат/ AL 01-06-Adventage Lab
 • Криостат Leiid CM 1510S-замразяващ микротом
 • Тъканен процесор Leica tp1020/хистокинет
 • Водна баня/вана за разстилане на парафин/ LEICA HI 1210.
 • Микроскоп-Leica-DM 1000 и парафинов диспенсър

Началник лаборатория
Д-р Станислав Стоянов
Специалист „Патологоанатом“.

Валентина Шопова
 лаборант

Патологоанатомична лаборатория